De gemeente Leiden telt ongeveer 250 horecabedrijven met een terrasvergunning voor één of meerdere terrassen. Veel van deze terrassen zijn echter niet als zodanig bestemd in een bestemmingsplan.

Een belangrijk effect van een terras betreft stemgeluid. In tegenstelling tot andere geluiden van horecabedrijven, wordt het stemgeluid volgens het Activiteitenbesluit niet in alle gevallen beoordeeld. Er is echter wel belang bij een eenduidig toetsingskader voor stemgeluid. Enerzijds ten behoeve van het bestemmen van bestaande, nog niet als zodanig bestemde terrassen en anderzijds ten behoeve van de beoordeling van nieuwe terrassen.

Alcedo heeft (in nauwe samenwerking met de gemeente Leiden en de Omgevingsdienst West-Holland) het toetsingskader voor het stemgeluid van terrassen ontwikkeld. Daarvoor zijn onder andere de geluidsniveaus vanwege bestaande terrassen bepaald.

Gebleken is dat de geluidsniveaus vanwege stemgeluid bij de omliggende woningen ruim hoger zijn dan de gebruikelijk gehanteerde richt- en grenswaarden. Te verwachten is dat er in een dergelijke situatie veel klachten zullen zijn. Dit blijkt echter niet het geval. Om dit te analyseren heeft de gemeente Leiden in het centrumgebied een enquête gehouden. De enquête vraagt naar de ondervonden hinder van terrassen en naar de oorzaken van deze hinder. Uit de enquête blijkt dat overlast van stemgeluid werd ondervonden, maar dat dit een minderheid betrof. Waar sprake was van overlast, had dit vaak betrekking op geschreeuw, gebral en vertrekkende gasten. In vervolg op de enquête is ten aanzien van de gezondheidsaspecten advies aan de GGD Hollands Midden gevraagd. De GGD concludeert dat de gewenste situatie vanuit gezondheidskundig oogpunt (zo stil mogelijk) en de werkelijke situatie (levendig) ver uit elkaar kunnen liggen. Om de gezondheid van omwonenden zo veel mogelijk te beschermen, heeft de GGD aanvullende maatregelen ten aanzien van stemgeluid van terrassen benoemd.

Deze gegevens, in combinatie met de beleidsmatige wens om Leiden een levendige en aantrekkelijke stad te laten zijn voor zowel de bewoners als de exploitanten als de gasten, zijn de basis voor een toetsingskader voor terrassen. Een baanbrekend toetsingskader waarmee enerzijds een levendige en aantrekkelijke sfeer wordt behouden en waarbij anderzijds ook een aanvaardbaar woon- en leefklimaat wordt gewaarborgd.

De nota kan worden ingezien via deze link.

adviesbureau bouw, omgeving en gebouwen

Technisch advies waarop je kunt bouwen. Dat mag je van ons verwachten. Met gezond verstand en liefde voor het vak! Neem contact met ons op en we voorzien je graag vrijblijvend van advies.

phone085-8229900